ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NENOS CON NECESIDADES ESPECIAIS: PASENIÑO, con dirección en Rúa do
Piñeiro 2 Bajo, 15270 Cee (A Coruña) e CIF: G02727931 , INFORMA: Este documento ten como obxecto protexer os seus dereitos e garantir o cumprimento por parte desta asociación segundo o establecido no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 (relativo a protección e o tratamento de datos persoais). Informámoslle que todos os datos persoais comunicados, ben de forma directa ou a través de soportes, formarán parte de ficheiros de datos, e serán utilizados e tratados exclusivamente para finalidades propias da actividade, ademais da xestión de socios, citas, facturación e xestión contable e fiscal, e para cal tratamento necesitamos o seu consentimento expreso. Os destinatarios dos datos son os integrantes desta entidade, aínda que cando iso resulte legalmente esixible poderán ser accedidos por entidades ou profesionais relacionados. Os datos subministrados por Vde. serán os estritamente necesarios para as finalidades arriba sinaladas, sendo imprescindible que nos manifeste dita información para prestarlle os servizos solicitados. Os seus datos persoais serán bloqueados cando deixe de ser necesario para la finalidade para a cal foron reunidos. Cumprido o citado prazo nos procederemos a supresión dos seus datos de forma segura, a menos que vostede manifeste expresamente o seu desexo de recibir información comercial acerca dos nosos produtos e/ou servizos. Aínda que eliminemos os seus datos persoais, estes poderán seguir existindo en soportes de arquivo ou copia de seguridade durante un tempo adicional por motivos legais, fiscais ou reguladores ou por fins comerciais lexítimos e legais. Vostede ten dereito a obter o acceso os seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, vostede poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en tal caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións. Cando sexa tecnicamente posible, vostede poderá solicitar a portabilidade dos seus datos a outro responsable do tratamento. Para exercitar estes dereitos, de conformidade coa lexislación vixente, vostede pode enviar unha petición que deberá remitir a dirección arriba sinalada indicando o seu nome, apelidos, fotocopia do DNI, dereito que desexa solicitar e contido da súa petición, e indicar un domicilio a efecto de notificacións a dirección Rúa do Piñeiro 2 Bajo, 15270 Cee (A Coruña) ou a través do correo electrónico asociacion.pasenino@gmail.com. Esta información é de carácter estritamente confidencial e unicamente será transmitida o médico que o deriva, no caso de que así sexa.